Podmínky ochrany osobních údajů
 
Informace o zpracování osobních údajů, přístup k osobním údajům
 
 
 
I. Základní ustanovení
 
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Dana Drašnarová,  IČ 09869476 se sídlem v Hradci Králové  (dále jen: „správce“).
 
2. Kontaktní údaje správce jsou
 
adresa: Náhon 131/33, 500 09 Hradec Králové - Malšovice 
email: info@vsepromorce.cz
telefon: 736 638 543
 
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 
3. Správce provádí profilování tedy systémové vyhodnocování nákupů provedených zákazníkem tak, aby mohl zákazníkovi nabídnout produkty pro konkrétní druh zvířete, pro které již v minulosti nakupoval či nabídnout obdobné produkty, které již zákazník nakupoval.
 
4. Pro účely nastavení slevy pro chovatelskou stanici správce zpracovává dokumenty prokazující vlastnictví chovatelské stanice a tedy i případné osobní údaje v těchto dokumentech uvedené.
 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 
o plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

o oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, v případě, že z Vaší strany došlo k objednávce zboží nebo služby,
 
o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely zpracování (zejména se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů, registrací do věrnostního programu)
 
2. Účelem zpracování osobních údajů je
 
o vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 
o zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
 
o umožnění členství zákazníka ve věrnostním programu v případě registrace do věrnostního programu zejména možnost snazšího využívání některých funkcí e-shopu, možnost hodnotit a komentovat produkty nabízené e-shopem a možnost nakupovat se slevou dle podmínek věrnostního programu,
 
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 
 
IV. Doba uchovávání údajů
 
1. Správce uchovává osobní údaje
 
o po dobu nezbytně nutnou pokud jsou data zpracovávána pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, k vypořádání případných práv kupujícího z vadného plnění, ke splnění daňové povinnosti apod.
 
o po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, účasti ve věrnostním programu, resp. po dobu, než dojde ke zrušení odběru obchodních sdělení a newsletterů ze strany zákazníka, u nějž jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, nejdéle 3 roky, 
 
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 
V.
 
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 
1. Příjemci osobních údajů jsou dopravci, poskytovatel e-shopu
 
o podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 
o zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 
o zajišťující marketingové služby,
 
o zajišťující účetní a daňové služby.
 
2. V případě, že je dodání zboží realizováno přes externí sklad, je příjemcem osobních údajů také poskytovatel služby dropshipping. 
 
VI. Vaše práva
 
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
 
o právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 
o právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 
o právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 
o právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 
o právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 
o právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 
2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
VIII. Závěrečná ustanovení
 
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2021.